Publikacje pokonferencyjne

Komunikat nr 1: „Informacje ogólne dotyczące streszczeń i publikacji pokonferencyjnych” 
 
Szanowni Uczestnicy MKNOL,

W imieniu Komitetów: Organizacyjnego i Naukowego X MKNOL 2016 uprzejmie informuję, że w trosce o utrzymanie kontaktu z globalnymi trendami komunikacji naukowej i archiwizacji danych, uznaliśmy za konieczne wprowadzenie pewnych zmian w administrowaniu informacją naukową związaną z naszą konferencją.

Abstrakty MKNOL zamierzamy ulokować w zasobach globalnych, za pośrednictwem Peer Journal (https://peerj.com), który prowadzi ogólnodostępne wyodrębnione zbiory informacji konferencyjnych. W naszym przekonaniu pozwala to znacznie zwiększyć zasięg oddziaływania (także przez zwiększenie objętości i stopnia szczegółowości abstraktu) ale wymaga szczególnej dyscypliny w utrzymaniu jednolitego formatu, zwłaszcza w zakresie wzorów, schematów i ilustracji, których standard musi być ściśle określony (Zał. 1).

Organizatorzy postanowili również zmienić formę wsparcia finansowego publikacji po-konferencyjnych, rezygnując z finansowania specjalnego numeru Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research na rzecz ustanowienia dedykowanego funduszu promocyjnego. W tej sytuacji zachęcamy autorów do indywidualnych wyborów czasopisma docelowego dla publikacji materiałów prezentowanych na MKNOL. Peer Journal, oferuje swoje łamy, na dość skomplikowanych zasadach komercyjnych (opłata za publikację jest funkcją liczby współautorów; patrz https://peerj.com/pricing), Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research funkcjonuje na zasadach określonych przez Dział Wydawnictw PTFarm., do dyspozycji jest coraz więcej czasopism Open Access, (zob. np. D.W. Lewis, The Inevitability of Open Access, College and Research Libraries 2012 73:493-506), które są rekomendowane jako publikatory zarówno przez MNiSW jak i przez agencje sponsorujące badania. Dyrekcja Instytutu Farmaceutycznego, kontynuując wysiłki na rzecz podwyższania jakości publikacji z obszaru nauk o życiu, które wchodzą w zakres tematyczny MKNOL, deklaruje uruchomienie funduszu promocyjnego w wysokości 20 tys zł, przeznaczonego na wsparcie szczególnie wartościowych publikacji konferencyjnych, na zasadzie konkursu jakości (np. ocenianej w kategorii współczynnika IF czasopisma które przyjęło publikację do druku, z możliwością refundacji całości lub części poniesionego przez autorów kosztu publikacji, lub w innej wersji – na przykład w konkursie abstraktów prac konferencyjnych które zostały wskazane jako przygotowywane do publikacji lub gotowych manuskryptów nadesłanych przed konferencją).

Zachęcamy do przesyłania abstraktów, ze wskazaniem preferowanej formy prezentacji na MKNOL (komunikat, poster) oraz planów publikacyjnych.